Rökning och lungsjukdom

Varje år dör nästan 3 000 personer i Sverige i kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, och nästan 4 000 avlider i lungcancer. Rökning är den största bakomliggande orsaken till båda dessa sjukdomar som fortfarande ökar, särskilt bland kvinnor. Historiska data talar dessutom för att de cigarretter som säljs i dag är farligare än tidigare och ökar risken för KOL och lungcancer.

Vid lungcancer har de cancerframkallande ämnena i tobaksröken påverkat lungcellernas arvsmassa så att de ändrar sitt naturliga celldelningsbeteende och växer till tumörer.

Tobaksröken irriterar luftvägarna och skapar en inflammation som ger ökad slembildning med hosta och upphostningar. Lungvävnaden angrips, vilket kan leda till att väggarna i lungblåsorna, alveolerna, bryts ner så att det bildas stora hålrum i lungorna. Tillståndet kallas emfysem och innebär att både syreupptagningen och lungkapaciteten blir kraftigt försämrad. Emfysem i kombination med inflammation i de små luftvägarna formar sjukdomsbilden vid KOL.

Den som har astma och röker riskerar att astmasjukdomen försämras. Rökande astmatiker svarar dessutom mycket sämre på behandling med kortison än de som inte röker.

Källa: Hjärt-Lungfondens faktablad om Tobak
Vetenskapligt ansvarig: Hans Giljam, professor emeritus vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm
Uppdaterat: 2018-05-07