Så kan vi få färre att röka

Rökning är den enskilt största riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdom. Mer än varannan rökare dör av sina cigaretter och i genomsnitt förlorar varje rökare mer än tio år av sitt liv. Hjärt-Lungfonden anser att Sverige bör följa Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer för att minska användningen av tobak.

WHO har föreslagit en rad åtgärder för att minska tobaksanvändningen. Höjda skatter på tobaksprodukter, begränsning av marknadsföring och fler rökfria zoner är tre viktiga förslag.

En rad andra länder ligger före Sverige på dessa områden och har sett positiva resultat. Frågar man allmänheten finns det också en bred majoritet bakom att minska användningen. En mätning från Demoskop från 2018 visar att åtta av tio svenskar vill se åtgärder mot tobak.

Viktigt att färre unga börjar röka

För att framförallt minska andelen som börjar röka bör åtgärder riktat mot yngre målgrupper prioriteras. Exponeringsförbud i butiker och neutrala paket har en evidensbaserad effekt där framförallt ungas tobaksanvändning minskar. Tobaksskatt har också en starkt bevisad effekt för att minska tobaksanvändningen, särskilt bland barn och socioekonomiskt utsatta.