Dålig arbetsmiljö fara för hjärtat

Buller, höga krav, litet inflytande. Hög psykosocial belastning på jobbet ökar risken att utveckla hjärt-kärlsjukdom visar en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Rapporten går igenom de senaste 30 årens forskning på området och visar att det i dag finns mycket kunskap baserad på god forskning som kan användas för att förebygga hjärt-kärlsjukdom kopplad till arbete. SBU:s granskning pekar på samband som har betydelse för hjärt-kärlsjukdom, stroke respektive högt blodtryck. 

Obalans bakom hjärt-kärlsjukdom

I rapporten har man bland annat tittat på hur organisatoriska och psykosociala faktorer – fysisk ansträngning, buller, strålning och vibrationer – påverkar risken att utveckla sjukdom. Personer som har små möjligheter att påverka sitt arbete i kombination med alltför höga krav har en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det gäller även för personer som nattarbetar, har långa arbetsveckor och som utsätts för buller. 

Varning för stroke och högt blodtryck

De som har litet inflytande över sitt arbete, arbetar i skift och exponeras av joniserande strålning har en ökad risk att drabbas av stroke. När möjligheterna att påverka arbetet är små, kraven höga, arbetet sker i skift och när det är en obalans mellan ansträngning och belöning ökar risken för högt blodtryck.

SBU: Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom. En systematisk litteraturöversikt.