Hur kan jag vara ett stöd?

Det är ofta naturligt att den eller de som finns närmast ger mest stöd, både praktiskt och känslomässigt. Vi känner ett moraliskt och känslomässigt ansvar i att stödja en livskamrat, ett barn, syskon, sambo eller en god vän.

Det är ibland svårt att definiera när en person övergår från att vara en vanlig anhörig till en vårdande anhörig, eftersom gränsen många gånger är flytande. Det finns också många anhöriga som inte ser sig själva som vårdare. Man tycker att det är självklart att ta hand om en sjuk eller åldrig familjemedlem. Anhörigas och närståendes vilja att stödja, vårda och hjälpa vid sjukdom är därför ofta stor. 

Av tradition har hälso- och sjukvården huvudsakligen fokuserat på patientens behov. Men all erfarenhet visar att när närstående ges förutsättningar att ge ökat stöd till den som är sjuk förbättras också den drabbades möjligheter att behålla eller återfå hälsa och förbättra sin livskvalitet och prognos. 

En stödjande närstående har således stor betydelse för den sjukes hälsa, livskvalitet och prognos. Att ge stöd och hjälp har även positiva effekter för dem som står nära. Som närstående kan du uppleva ökad närhet till och en stor tacksamhet från den drabbade, men också en stor känsla av meningsfullhet.

Som närstående behöver du också stöd

Men ansvaret kan också upplevas som svårt och betungande. Att vara en aktiv närstående kan innebära att ställas inför en annan människas lidande och att göra uppoffringar för att lindra lidandet. Du som närstående är både deltagare och åskådare, och om du själv inte får stöd kan det leda till negativa effekter som känslomässig och fysisk stress.

För att du ska orka vara ett stöd behöver du själv stöd. En närstående som upplever sig ensam och övergiven i sin roll riskerar ökad risk för egen ohälsa som en följd av mental stress och upplevd vårdbörda. 

Ta kontakt med din kommun

Som närstående ska du därför känna sig delaktig, informerad och ha kontroll över en livssituation som ofta är komplex som följd av patientens sjukdom. Samtidigt ska man som närstående vara lyhörd och inte helt ta över vid kontakter med hälso- och sjukvården och i den dagliga vården så att den som är sjuk inte blir passiv och osäker.

Alla som vårdar en närstående kan ha rätt till någon form av stöd. Eftersom det finns många olika typer av stöd kan det vara bra att ta kontakt med din kommun för att ta reda på vilken typ av stöd som kan vara möjlig för just dig. Socialnämnden kan erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Kommunens skyldighet att ge stöd till närståendea regleras i socialtjänstlagen.