Hjärt-Lungfondens riktlinjer

Hjärt-Lungfondens arbete för att bekämpa hjärt- och lungsjukdom i Sverige är helt beroende av gåvor. Vår verksamhet får inget statligt stöd. Hjärt-Lungfonden har 90-konto och följer FRII:s (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) kvalitetskod.

Det är en självklarhet för oss att vara tydliga med våra kostnader och vilka riktlinjer vi följer.

Granskas av Svensk Insamlingskontroll

Hjärt-Lungfondens arbete kontrolleras av Svensk insamlingskontroll som granskar att vi följer de regler som gäller för insamlingsorganisationer med 90-konto i Sverige. Enligt reglerna får högst 25 procent av insamlade pengar gå till annat än själva ändamålet för insamlingen. År 2017 var Hjärt-Lungfondens verksamhetskostnader 18 procent. Läs gärna mer i vår verksamhetsberättelse. Hjärt-Lungfonden följer även FRII:s kvalitetskod.

Ekonomisk kontroll

Det är viktigt att alla kan känna stort förtroende för Hjärt-Lungfonden och därför har vi regler kring hur avtal skrivs, hur tjänster upphandlas och hur pengarna hanteras. För att motverka fel, misstag eller oegentligheter har vi sedan flera år tillbaka infört ett system för intern kontroll. Hjärt-Lungfonden går även regelbundet igenom redovisning och ekonomi med våra auktoriserade revisorer (Grant Thornton). Om du har fler frågor kring intern/ekonomisk kontroll eller redovisning av använda medel, mejla oss eller ring på telefon 08-566 24 200.

Placeringspolicy

Hjärt-Lungfonden har en placeringspolicy som omfattar förvaltningen av Hjärt-Lungfondens tillgångar i form av värdepapper och banktillgodohavanden. Den fastställer inriktningen på kapitalförvaltningen och underlättar uppföljningen av den. Målet för förvaltningen av Hjärt-Lungfondens fonderade medel är att långfristigt bidra till vår verksamhet med så stora tillskott som möjligt.

Placeringspolicyn antogs av styrelsen 1996 och reviderades senast 2018.

Policydokument

Här har vi samlat policydokument som reglerar Hjärt-Lungfondens arbete gällande insamling företagssamarbeten samt uppförandekod och policy för agerande vid oegentligheter.

Insamlingspolicy 
Policy för företagsgåvor och samarbeten 
Policy för agerande vid oegentligheter 
Uppförandekod