Hjärt-Lungfondens valberedning

Valberedningen tar fram förslag på nya kandidater

Valberedningen består av minst tre och högst fem huvudmän. Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på nya huvudmän och styrelseledamöter. Mandatperioden i valberedningen är tre år.

Valberedningen ska vara sammansatt så att dess samlade kompetens och erfarenhet väl täcker huvudområdena i Hjärt-Lungfondens verksamhet vad gäller representativitet, ansvar och kompetens.

Instruktion för valberedningen (pdf)

Gunilla Svahn Lindström (sammankallande)
Mandatperiod: 2017-2020
e-post

Staffan Josephsson
Mandatperiod: 2016-2019
e-post

Ewa Persson
Mandatperiod: 2017-2020 
e-post

Mai-Lis Hellénius
Mandatperiod: 2017-2020
e-post

Cecilia Schön Jansson
Mandatperiod: 2017-2020
e-post