Valberedningen tar fram förslag på nya kandidater

Valberedningen består av minst tre och högst fem huvudmän. Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på nya huvudmän och styrelseledamöter. Mandatperioden i valberedningen är tre år.

Valberedningen ska vara sammansatt så att dess samlade kompetens och erfarenhet väl täcker huvudområdena i Hjärt-Lungfondens verksamhet vad gäller representativitet, ansvar och kompetens.

Instruktion för valberedningen (pdf)

Staffan Josephsson (t.f sammankallande) 
Mandatperiod: 2016-2019
e-post

Ewa Persson
Mandatperiod: 2017-2020 
e-post

Mai-Lis Hellénius
Mandatperiod: 2017-2020
e-post

Cecilia Schön Jansson
Mandatperiod: 2017-2020
e-post