Valberedningen tar fram förslag på nya kandidater

Valberedningen består av minst tre och högst fem huvudmän. Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på nya huvudmän och styrelseledamöter. Mandatperioden i valberedningen är tre år.

Valberedningen ska vara sammansatt så att dess samlade kompetens och erfarenhet väl täcker huvudområdena i Hjärt-Lungfondens verksamhet vad gäller representativitet, ansvar och kompetens.

Instruktion för valberedningen (pdf)
Bilaga instruktion för valberedningen (pdf) 

Gunilla Svahn Lindström (sammankallande)
Mandatperiod: 2014-2017
svahnlind@comhem.se

Staffan Josephsson
Mandatperiod: 2016-2019
staffan.josephsson@hjart-lungfonden.se

Ewa Persson
Mandatperiod: 2010-2016
ewa.persson@kvinnor-ekonomi.se

Hans Sievertsson
Mandatperiod: 2011-2017
hans.sievertsson@telia.com

Björn Vingård
Mandatperiod: 2011-2017
bjorn.vingard@gmail.com