Varför togs skattereduktionen bort 2015?

Riksdagen beslutade att denna skattereduktion skulle tas bort. Beslutet föranleddes av ett förslag från den dåvarande regeringen. Många organisationer och andra aktörer var emot förslaget att slopa reduktionen, medan Ekonomistyrningsverket, Idéburna organisationer med social inriktning (Forum) och Landsorganisationen i Sverige (LO) var för förslaget. Vilka skäl som uppgavs för att slopa reduktionen går att läsa i lagrådsremissen. https://www.regeringen.se/49b73f/contentassets/e7ecbdd86bde43aa993625209ef8f99d/slopad-skattereduktion-for-gavor