SCAPIS – en unik kunskapsbank

Hitta högriskindividerna och individualisera behandlingen av dem. Det är målet för den stora befolkningsstudien SCAPIS som står i centrum för Hjärt-Lungfondens jubileumskampanj. Ju större studien blir, desto snabbare kommer resultaten.

Många av riskfaktorerna för de hjärt-, kärl- och lungrelaterade sjuk­domarna är välkända, men när det gäller att hitta de personer som verkligen är i riskzonen för sjukdom är verktygen fortfarande trubbiga. De så kallade riskscores som sjukvården i dag använder för att uppskatta risken att drabbas hos enskilda personer är baserade på statistik.

SCAPIS ska bedöma risken för att få hjärt- och kärlsjukdomar

– Och det är långtifrån säkert att statistiken stämmer överens med individen, säger professor Göran Bergström, huvudansvarig för den studie som fått namnet Swedish CardioPulmonary BioImage Study, SCAPIS. 

Studien, som har initierats och planerats av svenska forskare, drivs av Hjärt-Lungfonden och blir fullt utbyggd Sveriges hittills största befolkningsstudie inom området hjärta, kärl och lunga. Deltagarna i studien lämnar blodprover, genomgår datortomografi (CT-kamera), ultraljudsundersökningar och lungfunktionstester samt fyller i omfattande frågeformulär.

Det övergripande målet med studien är att finna metoder att individualisera riskbedömningen för hjärt- och lungsjukdom och sätta in korrekt och individanpassad behandling.

Ett enkelt blodprov

– Vår vision är att vi inom en inte alltför avlägsen framtid ska kunna ta ett blodprov på alla personer i 40-50-årsåldern och utifrån vissa biomarkörer i blodet se vilka som har en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom.

De personerna undersöks i nästa steg med en CT-kamera. Slutligen kombineras informationen från blodprovet med informationen från CT-kameran och då ser vi vilka som tillhör högriskgruppen, berättar Göran Bergström.

SCAPIS kan minska antalet hjärtstopp  

Om man får detta att fungera skulle till exempel många av de som i dag drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus kunna räddas till livet. De drabbade vet i allmänhet inte att de löper risk för en dödlig hjärthändelse – i dag är själva hjärtstoppet det första symptomet på sjukdomen.

Kombinationen blodprover och bildinformation kompletterad med lungfunktionstester kan på samma vis ge information om vilka personer som löper risk att utveckla kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, och i förlängningen leda till individanpassad vård även av den sjukdomen.

Viktiga undersökningar

CT-kameraundersökningen omfattar inte bara hjärta och lungor utan även halskärlen hos studiedeltagarna. Hos individer med inlagringar, plack, i halskärlen görs ytterligare en undersökning med magnetkamera.

– Genom undersökningarna lär vi oss mer om placken i halskärlen, vilket är viktigt med tanke på att instabila halskärlsplack är en vanlig orsak till stroke, säger Göran Bergström.

Tanken är att SCAPIS ska omfatta sammantaget 30 000 personer på universitetssjukhus över hela landet. Hur snabbt det går hänger på hur snabbt man kan få tillräcklig finansiering av studien. Vintern 2014 rullade den för fullt i Göteborg samtidigt som den startade i Malmö.