Forskningsrådet

Hjärt-Lungfonden har ett särskilt organ för bedömning av forskningsansökningar. Rådet arbetar efter en strukturerad poängsättningsmodell där kvalitet och nytänkande är viktiga faktorer. Forskningsrådet bedömer forskningsansökningar och lämnar sedan ett förslag till Hjärt-Lungfondens styrelse som fattar beslut om tilldelning av medel.

Forskningsrådets ledamöter sitter på bestämda mandatperioder och utses på förslag från landets olika medicinska fakulteter och Svenska Läkaresällskapet. Hjärt-Lungfonden strävar efter att ha ett forskningsråd med högsta möjliga kompetens inom hjärt- och lungområdet samtidigt som rådet skall vara representativt ur ett geografiskt perspektiv.

Jävsreglemente

För speciella ansökningsomgångar inhämtas särskild kompetens inom det specifika området. Exempel på detta är bedömare för Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag. Hjärt-Lungfonden har också två separata prioriteringsgrupper inom hjärt-kärlområdet för att underlätta det stora antalet bedömningar och för att säkerställa jävsreglementet.

Hjärt-Lungfondens forskningsråd tillämpar ett strikt jävsreglemente. I speciella fall som när Hjärt-Lungfonden utlyste det stora forskningsanslaget 2008 så valde vi att etablera en nordisk kommitté för bedömning av inkomna ansökningar. Denna modell används fortfarande vid bedömning av ansökningar till Hjärt-Lungfondens stora anslag.

Inom lunggruppen i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd tas det in externa bedömare för att uppnå vårt krav om minst tre ojäviga bedömare per forskningsansökan. Hjärt-Lungfondens Forskningsråd har delegationsrätt till att ta beslut om resebidrag, kompetensstöd för vårdpersonal och stipendium för forskning utomlands. Övriga anslag beslutas av styrelsen.

Här hittar du Hjärt-Lungfondens regler om jäv.