Vad finns det för koppling mellan apné och paroxysmaltförmaksfladder?

Sömnapné, både den centrala typen och den ”obstruktiva typen” förekommer mera vanligt hos patienter med hjärt-kärsjukdom, till vilket det finns flera tänkbara orsaker. Denna koppling är särskilt stark för patienter med förmakslimmer eller förmaksfladder, och orsaken till just denna association är inte klarlagd. Hjärt-Lungfonden stöder flera studier i Sverige, som försöker att bättre klargöra sammanhanget.

Professor Claes-Göran Löfdahl