Kan stress och ångest framkalla ett astmaanfall?

Vad vi vet idag uppstår inte astmaanfall bara på grund av ångest eller stress, men det är förhållandevis vanligt att man vid svår ångest får andningsproblem som ibland kan vara svår att skilja från astma. Detta brukar manifestera sig som en känsla av att luften inte räcker till, och man försöker att förbättra situationen med ökad andningsfrekvens och andningsdjup trots att man redan andas tillräckligt bra. Ibland kan det även för medicinsk personal vara svårt att skilja detta från astma, men noggranna undersökningar visar att det rör sig om en ångestrelaterad ökad andning.

Stress kan förvärra ett äkta astmaanfall, och man har också i undersökningar som stötts av Hjärt-Lungfonden kommit fram till att stress också leder till svårare allergiska reaktioner. Denna samvariation mellan astma som en luftrörssjukdom och psykisk stress är ett område där det behövs mera forskning.

Professor Claes-Göran Löfdahl