Jämför luftvägarna hos rökare och svinskötare

Min vision är finna samband mellan ”det stora och det lilla”, vilket innebär att jag vill finna orsaker till symptom och till sjukdomarnas kliniska uttryck.

Sammanfattningsvis handlar Kjell Larssons forskning om inflammatoriska tillstånd i lungor och luftvägar. Han studerar både lantbruksmiljöer, framför allt grisnäringen, och rökare som har drabbats av KOL. Både grisskötsel och rökning kan ge upphov till kroniska sjukdomar i andningsorganen.

Forskningsresultat

Svinskötare har tecken på inflammation både i luftvägar och i hela kroppen och uppvisar ökad känslighet i luftvägar och lungor. Vid långvarig exponering av svindamm försämras den medfödda immuniteten successivt och svinskötarna reagerar inte längre lika starkt på de skadliga miljöerna, något som troligen bidrar till den ökade förekomsten av luftvägssjukdomar.

Vid en jämförelse mellan svinskötare med inflammation i luftrören och rökare finner man vissa likheter. Båda grupperna utvecklar kronisk bronkit med slemhosta, men rökarna utvecklar i mycket högre utsträckning än lantbrukarna.

Fortsatt forskning inom dessa områden syftar till att ytterligare öka förståelsen för inflammatoriska tillstånd i lungor och luftvägar och att i slutänden finna bättre behandling.

Studier

"Swine dust cause intense airways inflammation in healthy subjects" publicerades 1994 och beskriver för första gången den häftiga reaktionen i lungor vid exponering i svinhus.

"Fluticasone and ibuprofen do not add to the effect of salmeterol on organic dust-induced airway inflammation and bronchial hyper-responsiveness" publicerades 2008 och belyser reaktiviteten i bronkerna vid dammexponering.

"Repeated exposure to organic material alters inflammatory and physological airway responses" publicerades 2009 och kartlägger för första gången likheter och skillnader mellan lantbrukare och rökare.