Studerar det metabola syndromet

Min vision är att vi ska kunna fortsätta bedriva framgångsrik forskning och att mina yngre lovande kollegor ska kunna etablera egna självständiga forskningsgrupper. Målet är ett samhälle där färre människor drabbas av det metabola syndromet, vilket skulle leda till färre fall av förtida död.

Det metabola syndromet är ett samlingsnamn för flera olika riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Faktorerna är bukfetma, förhöjt blodsocker eller insulinresistens, obalans i blodfetterna och förhöjt blodtryck. Den som har två eller fler av riskfaktorerna anses ha metabolt syndrom.

Forskningsresultat

Jan Boréns forskningsgrupp har upptäckt att det inte enbart är mängden blodfetter som är avgörande för risken att utveckla åderförfettning utan även egenskaper hos blodfetterna. Gruppen har också kartlagt hur det farliga LDL-kolesterolet fastnar i kärlväggen och hur detta leder till utveckling av åderförfettning.

Målet för den fortsatta forskningen är att utveckla biomarkörer som kan identifiera personer med störst risk att utveckla åderförfettning samt att utveckla ny och individualiserad behandling, vilket kräver ökad förståelse för de bakomliggande
mekanismerna.

Studier

"Subendothelial retention of atherogenic lipoproteins in early atherosclerosis", publicerad 2002Retention of low-density lipoprotein in atherosclerotic lesions of the mouse: evidence for a role of lipoprotein lipase, publicerad 2007, klarlägger hur lipoproteiner "fastnar" i kärlväggen och ger upphov till åderförfettning.

"Overproduction of large VLDL particles is driven by increase of liver fat content in man", publicerad 2006 och "SNARE proteins mediate fusion between cytosolic lipid droplets and are implicated in insulin sensitivity", publicerad 2007, studerar hur fetter ansamlas i vävnader som levern och hjärtat och visar hur detta ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.