Studerar gener, proteiner och fetter

Min vision är att under de närmaste åren upptäcka och i detalj kartlägga åtminstone en ny mekanism som leder till åderförfettning och/eller plackruptur med åtföljande blodproppsbildning i hjärtats kranskärl.

Kartläggningen av åderförfettningens innersta mekanismer sker i dag på molekylär nivå. Anders Hamstens forskargrupp studerar samspelet mellan hur vi lever och våra arvsanlag. Genom att leta efter nya riskgener, genvarianter och proteiner som skapar förutsättningar för åderförfettning och förklara deras roll i sjukdomsprocessen hoppas gruppen kunna identifiera målmolekyler för utveckling av läkemedel.

Forskningsresultat

Redan 1985 visade gruppen att risken för hjärtinfarkt ökar när blodet innehåller höga halter av proteinet PA1-1. Man såg också att ökad produktion av PAI-1 utgör en viktig mekanism för hjärtinfarkt i unga år. Forskargruppen har vidare bidragit starkt till förståelsen av blodfetters betydelse för utvecklingen av åderförfettning i kranskärlen. Bland annat har man visat hur vissa former av lipoproteiner som är rika på en typ av blodfett som kallas triglycerider bidrar till ökad risk för blodpropp.

Gruppen har också kartlagt arvsmassan och identifierat ett stort antal vanligen förekommande genvarianter som påverkar produktionen av proteiner som spelar en viktig roll vid åderförfettning och utvecklingen av blodpropp.

Slutligen har forskargruppen upptäckt ett antal nya riskgener för kranskärlssjukdom.

Studier

"Increased plasma levels of a rapid inhibitor of tissue plasminogen activator in young survivors of myocardial infarction" publicerades 1985 och redovisar att förhöjda nivåer av PAI-1 är en riskmarkör.

"Genetic Variants Associated with Lp(a) Lipoprotein Level and Coronary Disease" publicerades 2009 och redovisar upptäckten av visa genvarianter som påverkar nivåerna av lipoprotein (a) och risken att drabbas av kranskärlssjukdom.

"A genome-wide association study in Europeans and South Asians identifies five new lociforcoronary artery disease" publicerades 2011 och redovisar upptäckten av fem nya genloci som ökar risken att drabbas av kranskärlssjukdom.