Forskning om sarkoidos

Forskningen kring sarkoidos är koncentrerad till dels genetik och dels immunologi, det senare i syfte att identifiera det eller de ämnen som utlöser sjukdomen. Utöver detta pågår kliniska studier för att bättre utvärdera vissa behandlingar, och hur fysisk träning påverkar sjukdomen.

Genetiken vid sarkoidos är vid det här laget tämligen väl utredd, även om studier på hur generna regleras ännu saknas. Forskarna har lyckats klarlägga ärftliga komponenter som ökar risken för sarkoidos och som dessutom, i vissa fall, associerar med sjukdomens förlopp.

Sökandet efter det okända ämnet

Den stora utmaningen för forskarna är att hitta vad som orsakar den gåtfulla sjukdomen sarkoidos. Mycket fokus ligger på att hitta ett ämne som kan utlösa en autoimmun reaktion som i sin tur ger upphov till den inflammation som uppträder vid sarkoidos. Målsättningen är att kartlägga vad som startar inflammationen och att kunna påverka detta för att i förlängningen hitta nya, mer effektiva läkemedel.

Biobank kan ge svar

Under årens lopp har det byggts upp en svensk biobank med prover från ett par tusen sarkoidospatienter. Inom ramen för etikgodkända studier finns planer på att bearbeta de data man får genom att analysera prover i biobanken med avancerade nya teknologier och samköra dessa data med patientregister. På så vis kan nya och viktiga ledtrådar erhållas om hur sjukdomen uppstår, vilka patienter och vilka organ som kan förväntas bli drabbade, samt hur prognosen ser ut för enskilda individer.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Sarkoidos
Vetenskapligt ansvarig: Johan Grünewald, professor i experimentell lungmedicin vid Institutionen för Medicin, Karolinska institutet, Solna.
Datum: 2019-05-20