Forskning om sömnapné

Sömnapnésyndrom är ett relativt nytt och outforskat område. Fortfarande finns många komponenter kvar att klarlägga när det gäller orsakssamband, samverkande riskfaktorer och effekter av olika behandlingsmetoder.

I Sverige pågår sedan flera år en internationellt framstående forskning om sambandet mellan hjärtkärlsjukdom och sömnapné samt olika behandlingsformer. I Göteborg fokuserar man bland annat på utveckling av läkemedelsbehandling mot sömnapné, på att finna mekanismerna till varför sömnapné orsakar hjärt-kärlsjukdom samt att utveckla mätinstrument för att identifiera de som har ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

I Uppsala pågår en stor befolkningsstudie kring sömnapné hos kvinnor (SHE-studien), och en om sömnapné bland män (Mustaschstudien). Man studerar bland annat långsiktiga hälsoeffekter och hur sömnapné påverkar sockeromsättning och diabetesutveckling.

Vid Umeå universitetssjukhus och vid Karolinska sjukhuset i Solna har det påbörjats intressant forskning där man undersöker förekomst och betydelse vid bukkirurgi, till exempel vid kirurgi av cancer i tjocktarm och ändtarm. Projekten syftar till att hitta lämplig behandling för att förebygga andningsstörningar och förbättra syresättningen efter operation och därmed minska allvarliga biverkningar efter allmänkirurgiska ingrepp.

Med stöd av Hjärt-Lungfonden samarbetar sömnapnéforskare i Göteborg, Uppsala och Umeå i SCAPIS-studien för att undersöka sömnapné och betydelsen av sömnapné i en mycket stor grupp av svenska medborgare.

Hjärt-Lungfondens forskningsmål inom området sömnapné är att klarlägga sambandet mellan apnésjukdom och hjärt-kärlsjukdom samt att hitta orsaken till centrala apnéer och ta reda på om de är skadliga.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Sömnapné
Vetenskapligt ansvarig: Karl Franklin, universitetslektor och överläkare, Institutionen för Kirurgi och perioperativa vetenskaper
Datum: 2019-01-08