Forskning om lungfibros

Idiopatisk lungfibros (IPF) är en av lungmedicinens stora utmaningar. Forskningen kring sjukdomen fokuserar på att hitta orsakerna till sjukdomen och att utveckla verksamma behandlingar. Mycket forskning återstår emellertid inom området.

Forskningen kring idiopatisk lungfibros handlar om att studera sjukdomsförloppet, finna sjukdomsmarkörer, hitta bakomliggande orsaker och att finna bättre behandlingar.

Genetiska studier

Några procent av dem som insjuknar i idiopatisk lungfibros har sjukdomen i släkten. För att undersöka om det finns en genetisk komponent som kan utlösa sjukdomen pågår studier på patienternas genom. För att nå relevanta resultat krävs emellertid ett stort material – många gånger fler än det antal som insjuknar i Sverige. Svenska forskare deltar därför i en större internationell studie som leds av amerikanska forskare.

Signalsubstanser och markörer

Vissa forskningsstudier är inriktade på de olika signalsubstanser i blodet som man vet kan ge fibros. Förhoppningen är att man ska kunna finna sätt att blockera dessa substanser och på så vis hämma ärrbildningen i lungorna. Forskningen befinner sig dock än så länge på ett mycket tidigt stadium.

Annan forskning är inriktad på att finna markörer för sjukdomen. Det kan röra sig om prover som kan tas vid insjuknandet och som kan ge en säkrare diagnos. Det kan också röra sig om markörer som förutsäger hur sjukdomen kommer att utvecklas. En del patienter kan leva länge med sin lungfibros, andra kortare, men man har ännu inte hittat någon markör som verkar vara kopplad till den förväntade överlevnaden. Om forskarna lyckas hitta en sådan markör och utifrån den kunna studera mekanismerna bakom, skulle det kunna öppna nya möjligheter till behandling.

Jakt på bättre bromsmediciner

Det pågår många läkemedelsstudier för att hitta ännu bättre bromsmediciner än de två som hittills nått marknaden. Det pågår även studier vars syfte är att utröna om en kombination av de två befintliga läkemedlen skulle kunna ge ytterligare effekt. Andra studier tittar på patienter med grav lungfibros. Dessa har tidigare alltid uteslutits ur läkemedelsstudierna, nu vill man se om även de har nytta av bromsmedicinerna.

Patientförening stödjer

Det finns en patientförening för lungfibros i Sverige. Dess främsta uppgift är att ge stöd till patienter och anhöriga med lungfibros, speciellt idiopatisk lungfibros, IPF. Förutom den stödjande verksamheten arbetar man för tidigare diagnos, bättre och mer jämlik vård, bättre information samt ökat psykosocialt stöd. Se http://www.ipf-sverige.se/

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Lungfibros
Vetenskapligt ansvarig: Magnus Sköld, professor i lungmedicin, Institutionen för Medicin Solna, Karolinska institutet samt överläkare vid Tema Inflammation och Infektion, Patientområde Lung- och Allergisjukdomar, patientflöde Lungvävnadssjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.
Datum: 2019-04-29