Barn med astma riskerar karies

Barn och ungdomar med astma drabbas i större utsträckning av karies och tandköttsinflammation än jämnåriga utan astma.

Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin där barn och unga i olika åldersgrupper med och utan astma undersökts med avseende på tandhälsa. Resultaten visar att barnen med långvarig astma fick mer hål i tänderna. I åldersgruppen 12–16 år var endast en av tjugo i astmagruppen helt kariesfri jämfört med 13 av 20 i kontrollgruppen.

Orsaken till skillnaden tros vara att barnen med astma munandas mer, vilket leder till att de blir torra i munnen. Även medicineringen leder till viss muntorrhet. Fynden understryker vikten av att sjukvården och tandvården redan tidigt etablerar ett samarbete kring barn med astma.