Studie om behandling med syrgas vid KOL

Det är känt att långtidsbehandling med syrgas i hemmet vid svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är bättre än ingen behandling alls, och man har hittills antagit att ju fler timmar syrgas används per dygn desto bättre.

I dag är rekommendationerna både i Sverige och i övriga världen att patienterna bör få syrgas minst 15 timmar per dygn och helst 24 timmar per dygn, men egentligen är det vetenskapliga underlaget mycket bristfälligt. Syrgasbehandlingen kan också ge besvär i form av biverkningar från näsan, försämrad livskvalitet samt ökade kostnader för patienten.

Forskarna tittar på längden på syrgasbehandlingen

En stor pågående studie ska förhoppningsvis ge svar på hur många timmar behandlingen bör pågå. Studien, som är ett samarbete mellan flera av Sveriges universitetssjukhus, undersöker om den totala dödligheten efter ett års syrgasbehandling skiljer sig åt vid syrgas 15 respektive 24 timmar per dygn.

Forskarna tittar också på om längden på syrgasbehandlingen har effekt på risken för sjukhusinläggning, hjärt-kärlsjukdom, andfåddhet, svår trötthet, fysisk förmåga och livskvalitet. Om det visar sig att det inte är bättre med 24 timmars syrgas­behandling per dygn än med 15 timmars behandling, kan det innebära mindre obehag och minskade kostnader för patienten.