Forskning om tobak

Vi vet tillräckligt mycket om de skador som tobaken orsakar för att veta att rökning är bland det värsta vi medvetet kan utsätta våra kroppar för. Det gör tobak till en av de farligaste och samtidigt mest oreglerade produkter som säljs.

Varje år avlider fler personer till följd av rökning än som sammantaget dör av alkohol och narkotikamissbruk, självmord, trafikolyckor och våldsbrott. Antalet rökare i Sverige minskar, men ännu röker 16 procent av kvinnorna och 12 procent av männen, alltså drygt en miljon vuxna svenskar.

Politiska beslut och skrämselpropaganda

Många politiska beslut, så som rökförbudet på restauranger 2005, har haft genomslag. Idag är rökfria arbetsmiljöer mer regel än undantag och antalet helt rökfria arbetsplatser blir allt fler. Flera studier har visat att även prislappen har effekt och att höjt pris är den enskilt mest effektiva åtgärden mot rökning.

En studie som följt isländska ungdomars rökvanor visar att en antirökkampanj fokuserad på de faktiska skador tobaksröken orsakar minskade antalet rökande ungdomar. När antirökpropagandan ändrades under 1980 och 90-talen och i stället visade rökstoppets positiva effekter ökade antalet rökande ungdomar igen.

Studier visar dock att det inte räcker att skrämmas utan effekten blir bäst om man också kan visa en väg ut ur beroendet. Genom att följa upp 600 personer som kontaktat Sluta-Röka-Linjen studeras vilken typ av samtal som ger bäst resultat. Två samtalsmetoder mäts utifrån vissa kriterier och mycket tyder på att med rätt typ av samtal kan antalet som är rökfria ännu efter ett år stiga med flera procent.

Läkemedel mot rökning

Det är svårt att säga exakt hur effektivt nikotinläkemedel är eftersom det kan köpas receptfritt och det saknas statistik över hur många som förblivit rökfria efter användning. Men de siffror som finns visar att många faller in i gamla rökvanor igen och måste göra både fyra och fem försök innan de lyckas med ett rökstopp, trots ökad sjukdomsrisk.

På flera håll i världen, bland annat i Sverige, pågår utvecklingen av ett vaccin mot rökning. Vaccinet får kroppens immunsystem att tillverka skräddarsydda antikroppar som binder nikotinmolekylerna och därmed hindrar dem från att nå hjärnan. De molekyler som då bildas är så stora att de inte kan nå hjärnan. Därmed aktiveras inte hjärnans belöningssystem och det ger ingen stimulans att röka eller ta en snus.

Den som röker väldigt mycket kan dock röka sig förbi vaccinets skydd. Antikropparna hinner inte stoppa nikotinet från att ta sig in i nervsystemet. Men hos många skulle vaccinet kunna fungera som skydd mot återfall. Om alla tester faller väl ut kan det svenska vaccinet finnas på marknaden 2011 eller 2012.

Vissa blir beroende, andra inte

Ur flera olika infallsvinklar försöker forskare kartlägga varför vissa individer blir beroende av rökning, men inte andra. Det handlar om att förstå hur nikotinet påverkar receptorerna i hjärnan och hur det kan kopplas till ett nikotinberoende. Mycket tyder på att kvinnor snabbare blir beroende än män. Ännu finns inget entydigt svar på varför, men när det gäller tonårsflickor kan det finnas en koppling till det kvinnliga könshormonet.

Arvsanlag kan påverka

Arvsanlagen kan också ge svar på kopplingen mellan rökning och sjukdom. Studier har pekat på arv som en förklaring till varför vissa rökare har lättare för att utveckla KOL än andra. Vi vet dock att ingen rökare är helt skyddad mot KOL. Alla kan få KOL, det är bara en fråga om hur många cigarretter som krävs. Men, för att bättre förstå vilka mekanismer som spelar roll är det viktigt att kunna kartlägga olika inflammatoriska förlopp och förstå likheter och skillnader mellan olika personer och situationer.

Många pusselbitar saknas

Att rökning är en av de stora riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom är väl känt, men ännu saknas många pusselbitar för att fullt förstå hur och exakt vad som påverkar den inflammatoriska processen i kärlen. Genom forskning söks även svar på hur tobaksröken påverkar utvecklingen av en annan stor riskfaktor, nämligen metabolt syndrom – alltså kombinationen av högt blodtryck, blodfettsrubbning, bukfetma och typ 2-diabetes. Det finns många obesvarade frågor kring hur tobaksröken leder till sjukdom i hjärta och kärl. Mer forskning kan ge en ökad kunskap.