Tack för ett fantastiskt forskarår!

I år dör fler i hjärt-kärlsjukdom än av något annat. Vårt mål är att fler liv ska kunna räddas genom att forskningen ska hitta ny behandling. Här berättar några forskare om det stöd som de fått under året tack vare alla givare.

Göran Dellgren forskar om hjärt- och lungsvikt

Patienter med svårt hjärt- och lungsvikt skall med allt bättre resultat kunna erbjudas behandling inte bara med transplantationer utan även med olika pumpar, som inte bara förlänger livet utan även gör det med bättre livskvalitet.

Vilket blir nästa forskningsgenombrott inom ditt fält?

Vi kommer att i stor skala kunna hjälpa patienter med olika små fullt implanterbara pumpar vid svår hjärtsvikt. Fler patienter kommer också kunna transplanteras än idag med nya metoder som förbättrar funktionen på de organ som idag inte har ideal funktion.  

Vad vill du säga till Hjärt-Lungfondens givare?

Jag skulle vilja tacka alla givare och påpeka att gåvan ifrån er är större än den från svenska staten. Utan era bidrag skulle i stå oss slätt i Sverige. Ni gör alla en beundransvärd insats och era pengar kommer forskarna på "verkstadsgolvet" tillgodo. 

Anna-Karin Edstedt forskar på hur för tidig födsel påverkar hjärthälsan

Min forskning handlar om hur för tidig födelse påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom, från barndom till vuxen ålder.

Vilket blir nästa forskningsgenombrott inom ditt fält?

Jag tror att vi kommer få en ökad förståelse för hur stor variationen mellan för tidigt födda barn är. Orsaken till varför barnet föds för tidigt har stor betydelse för hjärtats utveckling på sikt. Dessutom hoppas jag att vi kommer kunna göra vissa behandlingar i nyföddhetsperioden för att optimera hjärtats och blodkärlens utveckling hos för tidigt födda barn.  

Vad vill du säga till Hjärt-Lungfondens givare?      

Ett stort och hjärtligt tack! Era bidrag hjälper oss att undersöka och förbättra hjärt-kärlhälsan hos barn. Det är den åldersgrupp som har flest friska år att vinna på att få rätt vård och behandling.

Lennart Bergfeldt forskar för att förebygga hjärtstopp

Syftet med min forskning är att förebygga hjärtstopp på individnivå eftersom prognosen när detta sker är så dålig. Min grupp fokuserar i detta arbete dels på personer i familjer med medfött ökad risk för hjärtstopp (särskilt långt QT syndrom), dels på patienter med diabetes, hypertoni eller båda sjukdomarna som löper risk för hjärtstopp direkt eller via en hjärtinfarkt.  Sedan 20 år pågår inom gruppen en kontinuerlig utveckling av en EKG-liknande metod (vektorkardiografi) som tillsammans med andra sjukdomsmått särskiljer individer med ökad risk för livshotande elektriska hjärtfel för att hos dem sätta in skyddande behandling.


Vilket blir nästa forskningsgenombrott inom ditt fält? 

Forskning är bland annat att söka efter väsentlig kunskap utan att säkert veta om den kommer att leda till ett "forskningsgenombrott", att formulera frågor så att svaret är intressant oavsett vad det blir. Min forskning bygger på att utveckla kunskapen om hjärtats elektriska egenskaper, vad som är normalt, vad som är sjukligt och vad som är livshotande. Vi studerar hjärtats elektriska funktion i vila och under "stress" när pulsen ökar. Eftersom människan är komplex utgår jag ifrån att också andra faktorer än den elektriska funktionen måste inkluderas i en individuell riskprofil avseende hjärtstopp och där söker vi inom ramen för SCAPIS just nu också kopplingar till inflammationsmarkörer. Genombrottet kommer när vi hittar alla riskindivider och hos just dem kan sätta in förebyggande åtgärder men undvika att behandla de som har så låg risk att behandlingen gör mer skada än nytta.

Vad vill du säga till Hjärt-Lungfondens givare?

Min förhoppning är att Hjärt-Lungfondens givare minst lika generöst som tidigare vill fortsätta att på ett tålmodigt och långsiktigt sätt stödja Hjärt-Lungfondens verksamhet i förvissning om att den på olika sätt och förr - allra helst - eller senare minskar den börda som hjärt-kärlsjukdomar utgör.

 
John Pernow forskar för att minska risker för personer med diabetes

Målsättningen min forskning är att identifiera orsaker till ökad risk för åderförkalkning och hjärtinfarkt hos patienter med diabetes och övervikt. Vi undersöker betydelsen av specifika förändringar i kärlväggen och röda blodkroppar samt hur röda blodkroppar utövar en negativ effekt på hjärtkärlfunktionen. Denna kunskap förväntas resultera i nya läkemedel som minskar risken för hjärtkärlkomplikationer hos dessa patienter.

Vilket blir nästa forskningsgenombrott inom ditt fält?

Identifiering av de specifika orsakerna till varför patienter med diabetes har så starkt ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt.

Vad vill du säga till Hjärt-Lungfondens givare?

Ert stöd till forskningen är starkt bidragande till att dödligheten i hjärtinfarkt minskat de senaste åren. Genom fortsatt forskning med stöd av ert bidrag kommer leda till ytterligare minskad sjuklighet och förbättrade behandlingar.