Strategi i förändring

Föra årets delade Hjärt-Lungfonden ut 180 miljoner kronor till hjärt-, kärl- och lungforskningen i Sverige. Det är fondens Forskningsråd som bestämmer vilka forskningsprojekt som ska få bidrag. Processen bakom fördelningen är omfattande och i ständig utveckling.

Trots att Hjärt-Lungfonden varje år delar ut miljontals kronor till forskningen motsvarar de beviljade medlen bara cirka 14 procent av de ansökta. Därför är det av yttersta vikt att fördelningsprocessen är bästa tänkbara och att prioriteringarna blir de rätta.

­– Vi arbetar ständigt på att förbättra och utveckla fördelningsprocessen, berättar Forskningsrådets ordförande professor Jan Nilsson.

Grupper och inte enskilda forskare i fokus

En stor förändring som skett under senare tid är att det inte längre är den enskilde forskaren och dennes självständighet som står i fokus, utan snarare den grupp forskaren arbetar i.

– Forskningssamhället har genomgått omfattande förändringar. Tidigare arbetade man i relativt små grupper – nu sker arbetet i större miljöer och man samarbetar i allt högre utsträckning både nationellt och internationellt. Samarbetet har blivit viktigare än den individuella karriären, säger Jan Nilsson och tillägger att utvecklingen är bra, både för forskningen och för arbetsmiljön.

– I de stora miljöerna kan varje individ ta ett långsiktigt ansvar och då finns det plötsligt utrymme för exempelvis barnledigheter, vilket i sin tur ger kvinnor större möjligheter än tidigare att göra karriär inom forskningen.

Hårda krav för att få anslag

Hjärt-Lungfondens anslag går fortfarande till enskilda forskare, men det finns ett krav på att denne i sin ansökan ska beskriva den egna rollen i arbetsgruppen samt hur han eller hon coachar sina yngre forskare. Allt vägs in i bedömningen.

Just de yngre forskarna har under senare tid fått allt mer av Forskningsrådets uppmärksamhet och i år har man för första gången utlyst ett stort anslag som ska gå till en särskilt lovande och driftig yngre forskare. Anslaget är på 6 miljoner kronor i tre år.

– Vi står inför ett generationsskifte inom den medicinska forskningen och vi vill hitta sätt att stimulera utvecklingen för yngre forskare som hittills haft svårt att konkurrera med de etablerade, säger Jan Nilsson.

Anslag till forskarna blir längre och större

Över huvud taget går utvecklingen mot att Hjärt-Lungfondens anslag till forskarna blir längre och större, detta eftersom forskningen i sig är långsiktig och bidragen bör löpa under lång tid för att bli meningsfulla.

– I linje med detta ökar vi även antalet forskartjänster. Vi ser att det finns ett glapp mellan de temporära forskningstjänster som nydisputerade forskare ofta får och en fast tjänst på en institution. Med våra tjänster vill vi överbrygga det gapet, säger Jan Nilsson.