Startpunkt för internationellt arbete kring NCD

Hjärt-Lungfonden tycker att det är viktigt att Sverige på regeringsnivå stöder FN:s globala arbete. Hjärt-kärlsjukdom är nämligen dödligast i världen - 17,1 miljoner människor dör varje år. Toppmötet i FN var förhoppningsvis startpunkten för ett gemensamt internationellt arbete kring icke-smittsamma sjukdomar.

Den 19-20 september hölls ett toppmöte i FN om icke-smittsamma sjukdomar, non-communicable diseases, NCD. Hit hör hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och kroniskt obstruktiv lungsjukdom. De frivilligorganisationer som var på plats under FN-mötet beskriver resultatet av mötet i positiva ordalag. En viktig milstolpe i det fortsatta arbetet med icke-smittsamma sjukdomar är nu den politiska deklaration om förebyggande och kontroll av dessa sjukdomar som antogs enhälligt av medlemsländerna.

Bättre mätverktyg för att förebygga sjukdomar

Enligt deklarationen ska medlemsländerna aktivt främja forskning på nationell nivå kring icke-smittsamma sjukdomar. En slutsats är också att det krävs bättre mätverktyg på global och nationell nivå för att förebygga och kontrollera dessa sjukdomar. Något som särskilt lyfts fram är också arbetet med att skynda på genomförandet av den internationella Tobakskonventionen.

Fler kan leva längre

Hjärt-Lungfonden var en av många organisationer som inför mötet uppmanade Sverige att på regeringsnivå stödja FN:s globala arbete. Förutom ett internationellt samarbete anser Hjärt-Lungfonden att Sverige också behöver en nationell strategi för att minska sjuklighet och död i hjärt-kärlsjukdom. Genom samlade och väl genomtänkta åtgärder inom förebyggande arbete, vård och forskning skulle fler människor kunna leva längre med friska hjärtan.