Rapport från temadag om forskningens infrastruktur

Svenska register utgör en unik källa för framtida forskning. Hjärt-Lungfonden anordnade en temadag för forskare för att informera om potentialen i registren.

Den 10 april anordnade Hjärt-Lungfonden och forskningsrådet en temadag om forskningens infrastruktur. Syftet med dagen var att informera om den världsunika forskningsinfrastruktur som Sverige har i och med våra unika register. Dessa resurser är till stora delar outnyttjade idag och det finns en enorm potential för den framtida forskningen att ta tillvara dem.

Temadagen var också en chans för forskare att träffas och knyta värdefulla kontakter. Deltog gjorde representanter från bl.a. Hjärt-Lungfonden, SciLifeLab, Nationella kvalitetsregister, Socialstyrelsens register, SCAPIS och Regionala kompetenscentra för klinisk forskning.

Här kan du läsa en utförlig rapport från temadagen.