Personer med låg utbildning dör oftare i hjärt-kärlsjukdom

De sociala skillnaderna i hälsa är stora i Sverige, och ökar. Det skiljer hela fem år i medellivslängd mellan de med lägst och högst utbildningsnivå, och hjärt-kärlsjukdom drabbar lågutbildade hårdast. Nu krävs forskning för att få kunskap om hur skillnaderna kan utjämnas och skapa underlag för bättre politiska beslut.

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och låg bakom en tredjedel av alla dödsfall 2016. Även om människor i alla åldrar, regioner och samhällsklasser drabbas så visar nya siffror, som presenteras i Hjärtrapporten 2017, att det finns stora socioekonomiska skillnader.

Personer med lägre utbildning löper betydligt större risk att drabbas av sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och diabetes. Ännu större blir skillnaden om man tittar på antalet avlidna. Bland de med endast förgymnasial utbildning avlider drygt 1 000 personer per 100 000 i någon av hjärt-kärlsjukdomarna. Motsvarande siffra för de med eftergymnasial utbildning är 141 personer.

Mer forskning behövs för att vända trenden

Det är alltså sju gånger så vanligt att avlida i hjärt-kärlsjukdom bland de med lägre utbildningsnivå. I dag vet vi inte fullt ut varför det ser ut så. Men vi vet att vissa av riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom, som rökning, är mer utbredda bland lågutbildade.

För att kunna sätta in rätt åtgärder behövs också mer forskning om hur folksjukdomarna kan förebyggas i alla delar av samhället. Med ändrade levnadsvanor ändras även sjukdomsbilden, vilket ställer nya krav på forskningen.