Forskning om hjärtpump kan rädda liv

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2017 går till hjärtkirurgen och forskaren Göran Dellgren för hans studie om hur mekaniska hjärtpumpar kan hjälpa landets 250 000 hjärtsviktspatienter.

Om hjärtsvikt

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som innebär att hjärtmuskeln inte orkar dra ihop sig tillräckligt.

250 000 personer i Sverige lider av hjärtsvikt.

Hjärt-Lungfondens mål är att forskningen inom tio år ska ha utvecklat ny behandling som ökar överlevnaden och gör att drabbade kan leva ett normalt liv.

Tack vare forskningen har bland annat EKG-apparaten, sviktpacemakern och ultraljudstekniken kunnat utvecklas.

Forskningen ligger även till grund för dagens medicinska behandling som avlastar hjärtat, exempelvis ACE-hämmare.

Utmaningarna är att utveckla effektivare läkemedel, metoder för att reparera hjärtan med hjälp av stamceller och sätt att förutsäga försämring av hjärtsvikt.

– Hjärtsvikt är en av våra dödligaste folksjukdomar och innebär svårt lidande för de drabbade. Hjärt-Lungfondens anslag ger oss möjlighet att studera om en utökad användning av mekaniska hjärtpumpar kan rädda fler liv, säger Göran Dellgren, sektionschef för Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Stort behov av nya behandlingsmetoder

250 000 personer i Sverige lider av hjärtsvikt, som är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning för patienter över 65 år. I dag är hjärttransplantation den bästa behandlingsmetoden vid kronisk hjärtsvikt, men bristen på donatorer är stor och bara ett 60-tal personer utförs varje år i Sverige. I stället får de allra flesta hjärtsviktspatienter medicinsk behandling.

Göran Dellgrens studie ska identifiera och följa 140 hjärtsviktspatienter, där hälften behandlas medicinskt och hälften erhåller långtidsbehandling med mekanisk hjärtpump. Om pumpen fungerar väl kan den innebära en permanent lösning för många hjärtsviktspatienter.

Om Stora forskningsanslaget

Stora forskningsanslaget delas ut årligen och är Hjärt-Lungfondens största anslag. 15 miljoner kronor tilldelas en forskare eller forskargrupp som är verksam i Sverige, och ska skapa förutsättningar för ett avgörande forskningsgenombrott. Prins Daniel, som är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse, delar ut stora forskningsanslaget sedan 2012.