Information kring ärendet Macchiarini

Med anledning av publiciteten kring forskaren Paolo Macchiarini informerar Hjärt-Lungfonden om sitt stöd till hans forskning och om beslutet att kräva tillbaka utdelade medel.

När Hjärt-Lungfonden i februari 2015 fick kännedom om misstankarna mot Macchiarini startades en beslutsprocess. Mot bakgrund av anmälan om forskningsfusk och pågående polisutredning beslutade vi i mars 2015 att stoppa alla utbetalningar. Det innebar att det sista beviljade anslaget på 500 000 kronor aldrig betalades ut till forskaren. Hjärt-Lungfonden betalade ut anslag till Macchiarini för totalt 1,1 miljoner kronor. Den forskning som Macchiarini har bedrivit för fondens pengar har enligt alla bedömningar bedrivits korrekt.

I december 2016 fastställde Karolinska Institutet Centrala Etikprövningsnämndens bedömning att Macchiarini har gjort sig skyldig till forskningsfusk. Enligt styrelsebeslut har Hjärt-Lungfonden begärt och fått tillbaka från KI de anslag om sammanlagt SEK 1,1 miljoner som vi under åren 2012-2014 beviljade och delade ut till forskaren.

Här hittar du mer information om våra rutiner kring oredlighet i forskning.

Kontakt

För mer information kontakta gärna Anna Aderlund, presskontakt på Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39.