Rutiner för anslag till forskare och förfarande vid oredlighet i forskning

Här svarar vi på frågor om hur organisationen hanterar forskningsansökningar generellt och hur vi agerar vid så kallad oredlighet i forskning, det vill säga slarv eller fusk i forskning och felaktigt agerande när det gäller etiska tillstånd.

Hjärt-Lungfondens uppdrag är att samla in och dela ut pengar till vetenskapligt bedömd hjärt-, kärl- och lungforskning. Forskningsanslag delas bara ut till forskare som är anställda vid någon av landets vetenskapliga institutioner. Varje forskningsansökan genomgår samma process, ett omfattande vetenskapligt bedömningsförfarande och poängsättningssystem, i syfte att säkerställa att den forskning som håller högst kvalitet och gör störst nytta för de drabbade beviljas anslag.

Bedömningskriterier för ansökningar

Hjärt-Lungfondens Forskningsråd bedömer alla ansökningar om forskningsanslag. Forskningsrådet består av 21 av de främsta experterna (9 kvinnor och 12 män ) från hela landet inom våra sjukdomsområden. För att bedöma alla ansökningar vi får in så rättvist som möjligt, gör vi först en bedömning och poängsättning av varje ansökan utifrån ett antal olika kriterier - frågeställning, metodik och genomförbarhet samt kompetens. Med hjälp av poängsättningssystemet säkerställer vi att forskningen håller högsta kvalitet utifrån de givna kriterierna samtidigt som anslagen fördelas så rättvist som möjligt mellan män och kvinnor samt geografiskt över landet. Det slutgiltiga beslutet om att bevilja anslagen som Forskningsrådet rekommenderar fattas av Hjärt-Lungfondens styrelse. Fördelningen av forskningsanslag mellan forskning inom Hjärta respektive Lunga brukar ligga på 2/3 Hjärta och 1/3 Lunga.

Förfarande vid oredlighet i forskning

Hjärt-Lungfonden har ett tydligt ansvar inför våra givare att se till att deras pengar går till forskning som räddar liv och ger människor fler friska år. Vårt förfarande är därför också tydligt när så kallad oredlighet i forskning, det vill säga slarv eller fusk i forskning eller felaktigt agerande när det gäller etiska tillstånd, har fastställts.

Efter att vi fick kännedom om misstankarna om oredlighet i forskning mot Macchiarini i februari 2015, har vi förtydligat våra utbetalningsrutiner, sett över våra riktlinjer och policydokument samt tillsatt en granskningskommitté mot oredligheter bestående av medlemmar i Hjärt-Lungfondens styrelse, forskningsråd och ledningsgrupp.

Vid en anmälan om oredlighet i forskning förbehåller sig Hjärt-Lungfonden rätten att frysa anslag tills ärendet är utrett och forskaren frias eller fälls. Om forskaren frias tilldelas anslag även fortsättningsvis, men om forskaren fälls förbehåller sig Hjärt-Lungfonden rätten att återkräva utbetalda anslag. En huvudsökande som har en forskare i sin grupp som fällts för oredlighet i forskning, beviljas anslag under förutsättning att forskaren tas ur forskningsgruppen.

Det största ansvaret för att motverka oredlighet i forskning genom noggranna rutiner vid rekrytering, se till att lagar och regler följs och snabbt utreda misstänkt fusk samt vidta åtgärder åligger landets universitet och högskolor. Det är Hjärt-Lungfonden tydliga med i alla våra rutiner och policydokument.

Forskare som varit involverade i Macchiarini på annat sätt än genom sin forskning

Ansökningar från forskare som har varit involverade i ärendet kring Macchiarini i sin tjänsteutövning, men inte delaktiga i forskning som har anmälts för oredlighet, behandlas enligt ordinarie anslagsförfarande. 

Om det bedöms att en forskare i sin tjänsteutövning utöver själva forskningen (till exempel administration, organisation och ledning) inte sköter sitt uppdrag korrekt, är det lärosätets ansvar att hantera detta. Hjärt-Lungfondens uppdrag som forskningsfinansiär är att säkerställa att den forskning som håller högst kvalitet och gör störst nytta för de drabbade beviljas anslag.

Information i ärendet Macchiarini.

 

För mer information, kontakta gärna:

Anna Aderlund, presskontakt på Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39
anna.aderlund@hjart-lungfonden.se